Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Vyhlašujeme termín zkoušky z profesní kvalifikace!

Autorizovaná osoba Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, na základě obdržených přihlášek vyhlašuje termín 1. 7. 2020 pro  zkoušku z profesní kvalifikace 75-004-R Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu dle hodnotícího standardu NSK.

Místo konání: Info Kariéra, Tylova 33, Plzeň

Zkouška profesní kvalifikace umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli absolvovat několikaleté studium ve škole. Zkoušky probíhají na základě schválených Hodnotících standardů jednotlivých kvalifikací připravených v rámci Národní soustavy kvalifikací. Národní soustava kvalifikací je podporována MŠMT a legislativně jsou zkoušky upraveny Zákonem č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Podmínkou pro konání zkoušky je to, že uchazeč vyplní a podá přihlášku ke zkoušce. Formulář této přihlášky je zveřejněn na stránkách MŠMT. Přihlášku může podat každý uchazeč, který splňuje jednu z následujících variant požadavků: 1) je starší 18 let a získal alespoň základy vzdělání, 2) nebo je účastníkem rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.

Požadavky ke zkoušce: Uchazeč je povinen před vykonáním zkoušky zpracovat vlastní portfolio kariérového poradce, kterým dokládá svoji kvalifikaci, dobu a zaměření poradenské praxe a další zkušenosti z práce s klienty. Portfoliem dokládá své znalosti a dovednosti. Portfolio doručí uchazeč nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky autorizované osobě.

Příklad portfolia viz soubory níže.

Příklad zkoušení s tématy i tematické okruhy či otázky k ústnímu zkoušení také najdete zde.

Uchazeč formou ústního ověření a praktického předvedení prokáže svoje dovednosti, znalosti a schopnosti pro kompetence kariérového poradce.

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Cena zkoušky: 2.000,- Kč

Termín 1.7.2020 je již naplněn. Máte-li zájem přihlásit se na další termín, kontaktujte nás.

Formální průběh zkoušky:

 • Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 • Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 • Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
 • Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).
 • Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Aktuální odborná literatura a legislativní předpisy vztahující se ke kariérovému poradenství ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů:

 • BĚLOHLÁVEK, FR. Osobní kariéra. Praha: Grada, 1994.
 • BOBYSUDOVÁ, K. Koordinátor autoevaluace: Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu). Praha: NIDV, 2011.
 • GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha: Slon, 1995.
 • HANSEN, E. (Ed.) Kariérové poradenství: Příručka pro země s nízkými a středními příjmy. Vyd. 1. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2007.
 • HARGAŠOVÁ, M. a kolektiv, Skupinové poradenství. Praha: Grada, 2009
 • HOLLAND J. L. (1959). A Theory of Vocational Choice. Journal of Counseling Psychology, Vol. 6, No.1, pp. 35-45. Retrieved from EbscoHost Database, January 20, 2010.
 • HRABAL, VL. st. Přehled poradenských teorií a strategií. In HADJ MOUSSOVÁ, Z.; VALENTOVÁ, L. Poradenské teorie a strategie. Praha: PF UK, 2002.
 • Kariérové poradenství – Příručka pro tvůrce politiky. OECD. V české edici DZS MŠMT a NÚOV. Praha. 2009. (z anglického originálu: Career Guidance – a Handbook for Policy Makers. OECD. 2004).
 • Kariérové poradenství v České republice - Zpráva o stavu v roce 2010. Praha: Dům zahraničních služeb pro centrum Euroguidance, 2011.
 • KNOTOVÁ, D. Školní poradenství. Praha: Grada, 2014.
 • KOUCKÝ, J., LEPIČ, M. Vývoj kvalifikačních požadavků na pracovním trhu v ČR a v zahraničí. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008.
 • LANGER, T. Techniky skupinového poradenství. Centrum pro vědu, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008.
 • MEZERA, A. Hollandova teorie profesního vývoje a kariérové volby. Příručka vzdělávacího programu „Zájmové dotazníky v poradenské praxi výchovného poradce základní a střední školy“. Praha: PROFI, 2005.
 • NILSSON, P., AKERBLOM, P. Kariérové poradenství pro život. Poradenská metoda pro život. Vyd. 1. Brno: P. F. art, 2001.
 • PEAVY, R. VANCE. Sociodynamické poradenství. Konstruktivistická perspektiva. Praha: DZS pro Centrum Euroguidance, 2013.
 • PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014.
 • SOMR, Z. a kol. Strategie celoživotního učení ČR. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2006.
 • STRÁDAL, J. a kol. Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Praha: NÚV, 2013.
 • VENDEL, Š. Kariérní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008.
 • WHITMORE, J. Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonu. Vyd. 3. Praha: Management Press, 2013.
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhlášku č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

  Soubory

   
  X

  Přihlášení

  Zapoměli jste heslo?
  zašleme vám nové na vaši
  emailovou adresu