Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Projekty

Na této stránce najdete informace o projektech, do kterých jsme se zapojili:

 

  • SYSTEMATICKÁ PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ V ADOLESCENCI

Od května 2021 jsme partnery v projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci. Projekt realizujeme společně s Informačním a poradenským centrem ZČU, spolupracujícími organizacemi je Fokus, Praha, z.ú. a Ledovec z.s. Projekt se představil v rámci konference Dobrá praxe - Rovné příležitosti (20.-21.10.2021). Záznamy z akce můžete shlédnout na You Tube kanále Info Kariéry zde.

Cílem projektu je vytvořit funkční systém preventivní podpory psychického zdraví dětí a mladistvých v plzeňském regionu. Nabídne informační a preventivní aktivity pro děti a mladistvé, jejichž metodika vychází z úspěšného programu "Blázníš? No, a!" a my se budeme podílet na jeho modifikaci. Vzniká destigmatizační výukový program "Když duše není stigma" určený převážně dětem a mladistvým. Pro pedagogické pracovníky, studenty FPE, studenty FZS, sociální pracovníky a poradenské pracovníky nabízí projekt vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností v oblasti prevence duševních onemocnění a péče o duševní zdraví - Vzděláváním k duševnímu zdraví. Jedním z dalších cílů tříletého projektu je také zefektivnění služeb psychologické poradny při ZČU v Plzni. Vznikají informační materiály "Škola se zdravou duší", které se zaměřují na oblast podpory destigmatizace, vzdělávání a informování o tématu duševního zdraví dětí a mladistvých v prostředí škol. Škola se zdravou duší bude přístupná zejména v elektronické podobě v rámci webu bezbarier.zcu.cz.

Registrační číslo projektu: ZD-ZDOVA1-013

Aktivity projektu jsou financovány ze zdrojů EHP a Norska: www.eeagrants.cz

 

 

 

  • VZDĚLÁNÍM K ÚSPĚCHU BEZ BARIÉR

Od července 2017 do prosince 2020 jsme byli partnerem v projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942), jehož realizátorem bylo Informačně poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni. Cílem realizovaných aktivit projektu bylo zajistit optimální rozvoj žáků a studentů se SVP, díky kterému se snadněji zapojí nejen do dalšího vzdělávání, ale v důsledku i do pracovního procesu. Role Info Kariéry spočívala v realizaci rozšířených workshopů kariérového poradenství, zaměřených na mapování silných stránek, poznávání a identifikaci přenositelných (měkkých) kompetencí i poznávání mechanismů trhu práce. Účastníci rozvíjeli své sebeprezentační dovednosti a vedle skupinových zážitkových aktivit, e-learningu a exkurzí měli též možnost využít individuálních konzultací s našimi poradci nad svými vlastními tématy.

Poradci a lektoři Info Kariéry také realizovali část Letní školy pro děti se SVP formou zážitkových aktivit kariérového poradenství. Podíleli jsme se též na konferenční a publikační činnosti spojené s projektem (především šíření příkladů dobré praxe) a připravili jsme související mobilní online nástroj jako odpovídající vzdělávací a poradenské prostředí pro cílovou skupinu projektu. Více o projektu zde.

                            

 

 

  • PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Krajský projekt v období leden 2018 až prosinec 2020 řešil komplexní rozvoj odborného vzdělávání na 14 středních školách Plzeňského kraje zejména s důrazem na technické a řemeslné obory. Aktivity projektu byly zaměřeny na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a na motivační aktivity pro žáky mateřských, základních a středních škol v oblasti polytechnického vzdělávání.

Kariéroví poradci z INFO KARIÉRA měli v roli metodiků kariérového poradenství na starosti realizaci aktivity Rozvoj kariérového poradenství na SŠ s přesahem na ZŠ. Cílem této aktivity bylo zefektivnění realizovaných motivačních aktivit a vytvoření doporučení pro rozvoj kariérního poradenství na středních školách, který je po skončení projektu inspirací i pro další školy.

Cestou, jak dosáhnout vyšší účinnosti aktivit, které SŠ v rámci projektu plánují a realizují pro své žáky nebo pro žáky partnerských základních škol, je posílit v nich kariérové obsahy a vhodně je začlenit do systému kariérního poradenství školy. Metodici se snažili (formou vzdělávacích, metodických a konzultačních akcí), aby realizační týmy škol, resp. lektoři jednotlivých kroužků, exkurzí a dalších aktivit i poradci na školách společně věnovali intenzivnější pozornost kariérním přesahům, které jdou ruku v ruce s odbornou náplní akce.

Tím  jednak podpoří jejich kompetence v kariérním rozhodování a zároveň také posílí odborný dopad aktivit. Zvýší tím šanci, že např. exkurze přestane být pouhým výletem a vítaným vybočením z rutiny všedních dnů, ale cennou zkušeností, na které se dá stavět.

Jak se školám zdůrazňování kariérních kontextů v aktivitách dařilo, a zda a jak se je dařilo propojovat s kariérovým poradenstvím ve škole, sledovali metodici průběžně při návštěvách jednotlivých škol a při společných konzultacích.

Do projektu bylo zapojeno 14 středních škol Plzeňského kraje (partneři Plzeňského kraje s finančním příspěvkem). Spolupracovalo s nimi v rámci jednotlivých klíčových aktivit dalších 71 základních a 13 mateřských škol. Podrobnosti o projektu viz zde. Sborník dobré praxe a závěrečná zpráva ZDE.

 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu