Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Projekty

Na této stránce najdete informace o projektech a dalších obdobných činnostech, do kterých jsme se zapojili:

 

 

  • VZDĚLÁNÍM K ÚSPĚCHU BEZ BARIÉR

Od července 2017 jsme partnerem v projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942), jehož realizátorem je Informačně poradenské centrum Západočeské univerzity v Plzni. Cílem realizovaných aktivit projektu je zajistit optimální rozvoj žáků a studentů se SVP, díky kterému se snadněji zapojí nejen do dalšího vzdělávání, ale v důsledku i do pracovního procesu. Role Info Kariéry spočívá v realizaci rozšířených workshopů kariérového poradenství, zaměřených na mapování silných stránek, poznávání a identifikaci přenositelných (měkkých) kompetencí i poznávání mechanismů trhu práce. Účastníci rozvíjejí své sebeprezentační dovednosti a vedle skupinových zážitkových aktivit, e-learningu a exkurzí mají též možnost využít individuálních konzultací s našimi poradci nad svými vlastními tématy.

Poradci a lektoři Info Kariéry také realizují část Letní školy pro děti se SVP formou zážitkových aktivit kariérového poradenství. Podílíme se též na konferenční a publikační činnosti spojené s projektem (především šíření příkladů dobré praxe) a připravujeme související mobilní online nástroj jako odpovídající vzdělávací a poradenské prostředí pro cílovou skupinu projektu. Více o projektu zde.

                                   

 

 

  • PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Krajský projekt řeší komplexní rozvoj odborného vzdělávání na 14 středních školách Plzeňského kraje zejména s důrazem na technické a řemeslné obory. Aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a na motivační aktivity pro žáky mateřských, základních a středních škol v oblasti polytechnického vzdělávání.

Kariéroví poradci z INFO KARIÉRA mají v roli metodiků kariérového poradenství na starosti realizaci aktivity Rozvoj kariérového poradenství na SŠ s přesahem na ZŠ. Cílem této aktivity je zefektivnění realizovaných motivačních aktivit a vytvoření doporučení pro rozvoj kariérního poradenství na středních školách, který bude po skončení projektu inspirací i pro další školy.

Cestou, jak dosáhnout vyšší účinnosti aktivit, které SŠ v rámci projektu plánují a realizují pro své žáky nebo pro žáky partnerských základních škol, je posílit v nich kariérové obsahy a vhodně je začlenit do systému kariérního poradenství školy. Metodici se snaží (formou vzdělávacích, metodických a konzultačních akcí), aby realizační týmy škol, resp. lektoři jednotlivých kroužků, exkurzí a dalších aktivit i poradci na školách společně věnovali intenzivnější pozornost kariérním přesahům, které jdou ruku v ruce s odbornou náplní akce.

Tím  jednak podpoří jejich kompetence v kariérním rozhodování a zároveň také posílí odborný dopad aktivit. Zvýší tím šanci, že např. exkurze přestane být pouhým výletem a vítaným vybočením z rutiny všedních dnů, ale cennou zkušeností, na které se dá stavět.

Jak se školám zdůrazňování kariérních kontextů v aktivitách daří, a zda a jak se je daří propojovat s kariérovým poradenstvím ve škole, sledují metodici průběžně při návštěvách jednotlivých škol a při společných konzultacích.

Do projektu je zapojeno 14 středních škol Plzeňského kraje (partneři Plzeňského kraje s finančním příspěvkem). Spolupracuje s nimi v rámci jednotlivých klíčových aktivit dalších 71 základních a 13 mateřských škol. Podrobnosti o projektu viz zde.

 

 

  • ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

V Info Kariéře intenzivně vnímáme potenciál mezinárodní spolupráce pro zkvalitňování vzdělávání a podporujeme školy v Plzeňském kraji v maximálním využívání dostupných možností. Nabízíme všem školám v Plzeňském kraji pomoc ve všech fázích přípravy žádostí do programu Erasmus+.

I v této oblasti uplatňujeme aktivizující a zmocňující přístup. Jsme schopni zpracovat projekt „na klíč“, ale preferujeme, pokud se škola podílí na definici i tvorbě žádosti a s naší pomocí získá kompetence, aby byla do budoucna schopna si tyto aktivity zajistit bez externí pomoci. Nabízíme konzultace a workshopy s cílem nadefinovat si zaměření projektu s ohledem na skutečné potřeby školy a cílové skupiny (žáci či učitelé), konzultace konkrétních projektových záměrů a žádostí i zpracování a administraci komplexních projektů.

Informace o programu Erasmus+ naleznete na https://www.naerasmusplus.cz. V případě zájmu o spolupráci se na nás neváhejte obrátit. K dispozici je Vám Mgr. Marcel Gondorčín na tel.: +420 777 990 383 či mailu gondorcin@infokariera.cz.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu