Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Medailonky a anotace - STŘEDA 20. 10. 2021

Zahájení

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D. - prorektorka pro sudijní a pedagogickou činnost, ZČU

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy, Plzeň

 

Představení služeb pro uchazeče o studium a studenty Západočeské univerzity se speciálními vzdělávacími potřebami

Bc. Pavla Hrabačková - vedoucí Informačního a poradenského centra ZČU v Plzni

Anotace příspěvku:

 

Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci

Mgr. Jana Krunclová - působí v Informačním a poradenském centru ZČU (dále jen IPC) jako poradce pro studenty ZČU a pro studenty se specifickými potřebami. Řeší otázky spojené se studiem, ale i s přechodem studentů ze střední na vysokou školu a jejich podporu v rámci systému vysokoškolského vzdělávání. Nyní je koordinátorkou projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci, zaměřeného na podporu dětí a mladistvých s duševními potížemi.

Anotace příspěvku: IPC ZČU ve spolupráci s partnerem KCVJŠ Plzeň získalo a v květnu 2021 zahájilo realizaci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci (Fondy EHP 2014-2021), který bude v příspěvku krátce představen. Cílem projektu je zvýšení povědomí o tématech duševního zdraví a nemoci, destigmatizace tématu duševního onemocnění, zefektivnění systému preventivní podpory a rozšíření souvisejicích služeb v Plzeňském kraji.

 

Panelová diskuze Psychické potíže dětí se SVP při distanční výuce

MUDr. Jana Komorousová, PhD. - pedopsychiatr a psychoterapeut, Psychordinace Smrková s.r.o. V minulosti působila na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a na Psychiatrické klinice FN Plzeň. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii a dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky pomáhajících profesí v Gestalt přístupu. Vzhledem ke své praxi má bohaté zkušenosti v oboru dětské a dorostové psychiatrie.

Mgr. Pavel Brenkus - klinický psycholog, Psychordinace Smrková s.r.o. a také na Oddělení klinické psychologie Neurologické kliniky FN Plzeň, kde se zabývá vzděláváním psychologů. V rámci své praxe se věnuje psychologickému poradenství dětí a mladistvých, má ale také bohaté zkušenosti s přednáškovou činností a se vzděláváním psychologů a odborné veřejnosti.

Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD. - pracuje na katedře psychologie FPE ZČU v Plzni, kde vyučuje sociální psychologii, psychopatologii, psychologickou diagnostiku a psychologii rodiny. Na ZČU vykonává také psychologické poradenství. V rámci své lektorské, analytické a diagnostické činnosti úzce spolupracuje s MŠ, ZŠ a SŠ. Publikuje v oblasti psychopatologie a jejích pedagogických aspektů.

BcA. Jan Tyl - peer a lektor, Fokus Praha z.ú. Lektor preventivních, destigmatizačních a vzdělávacích interaktivních seminářů v oblasti duševního zdraví určených zejména dospívajícím a pedagogům. V současné době je pro něj radostí, ctí a výzvou (jak sám říká) pracovat v projektu Blázníš? No a!, který se věnuje primární prevenci v oblasti duševního zdraví a vedle toho poskytovat podporu studentům s duševním onemocněním v rámci projektu podporovaného vzdělávání DOSTUDUJ.FIT v rámci Fokusu Praha, z.ú. Vystudoval obor produkce na pražské DAMU, byl šest let členem divadla VOSTO5, pracoval na třech ročnících festivalu pro děti VyšeHrátky a má za sebou řadu divadelních produkčních počinů. Vede jako lektor dramatickou průpravu ve spolku OLDstars a je předsedou spolku TABULA RASA - produkčně umělecké buňky, která vedle vlastních autorských divadelních inscenací vytváří výstavy, scénografie, publikace a umělecké předměty. Jeho krédo zní: "Vždycky to dopadne dobře. A i když to dopadne špatně, ve výsledku to dopadne dobře!"

Anotace panelové diskuze: Dopad pandemie a epidemiologických opatření na psychické zdraví dětí je rozsáhlý a otevřením škol nekončí. Některé děti se zlepšily v samostatnosti nebo získaly užitečné dovednosti v práci s technologiemi. Mnohé děti, a ty se speciálními vzdělávacími potřebami obzvlášť, během distanční výuky ale trpěly širokou škálou nepříznivých okolností, které situace přinesla. Hlavně strádaly narušením režimu, který jim poskytuje pravidelná docházka do školy. Dále nemohly dostávat dostatečnou podporu ze strany rodičů, kteří s těmi staršími nemohli být doma. V neposlední řadě byl často nedostatečně nastaven a dodržován individuální přístup ze strany škol, pro něž byla situace též náročná. Je potřeba, aby školy k dětem i v následujících měsících a možná i letech přistupovaly individuálně a snažily se jim pomoci následující situaci zvládnout. Dále je třeba, abychom se z proběhlého období do budoucna poučili, byli na podobné stavy lépe připraveni a byli schopni jednat pružněji, více individuálně a poskytli rodinám s dětmi se SVP více cílené a zárověň širší podpory ze strany všech zainteresovaných institucí. V panelové diskuzi se chceme s účastníky konference podělit o naše zkušenosti s dětmi a rodiči v distanční výuce a chceme tím přispět ke zlepšení situace dětí a ke zkvalitnění vzájemné komunikace mezi školami a odborníky.

 

Co dělat když - možnosti a limity pedagoga v případě psychické krize / duševního onemocnění dospívajících

Mgr. Alena Vrbová, DiS. - Ledovec, z.s., Fokus Praha, z.ú., IPC ZČU. Vystudovala sociální pedagogiku na VOŠ v Praze a sociální práci na ZČU v Plzni. V roce 2019 absolvovala magisterský obor Supervize a řízení sociálních a zdravotnických organizací na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1996 působila jako lektorka programů primární prevence drogových závislostí, od 1996 v PREV-Centru v Praze a v průběhu roku 1997 spolu s kolegy zavedla dlouhodobý program všeobecné primární prevence v Plzni, nejprve pod hlavičkou K-centra (tehdy nadace Druhý břeh), později tu bylo založeno samostatné středisko pro primární prevenci P-centrum, v rámci organizace CPPT, o.p.s. Tady po dokončení studia a dvouleté praxi ve školství působila jako koordinátorka a lektorka preventivních programů, v letech 2003- 2006 také jako vedoucí programu. Jako členka Sekce Primární prevence při A.N.O. se podílela na zavádění terminologie pro primární prevenci,  na přípravě standardů a úspěšně provedla P-centrum pilotním, poté i řádným, procesem certifikace všeobecné primární prevence. Po absolvování školení pro výkon činnosti certifikátorky realizovala v letech 2006-2008 certifikační procesy v zařízeních poskytujících primární prevenci. V letech 2005-2012 pracovala také jako externí vyučující Katedry psychologie na ZČU. V současné době působí v Ledovci, z.s. a Fokusu Praha, z.ú. jako krizová interventka, lektorka preventivních a destigmatizačních seminářů v oblasti duševního zdraví a jako odborná konzultantka IPC ZČU v Plzni pro studenty se zkušeností s duševním onemocněním a také jako odborná garantka projektu podporovaného vzdělávání Dostuduj.fit Fokusu Praha, z.ú.

Anotace příspěvku: Jaká je role pedagoga v případě, že jeho žák / student prochází psychickou krizí, či se u něj rozvíjí duševní onemocnění? Jak toto vlastně rozpoznat? Jaké jsou možnosti a limity intervence pedagoga? Na tyto a další otázky přinese odpověď tento příspěvek, ve kterém bude mimo jiné představena i nová příloha Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28), která právě "návod" k tomu, co dělat, když se dospívající potýká s psychickou krizí či duševním onemocněním, přináší.

 

Blázníš? No a! - práce s příběhem v rámci preventivního a destigmatizačního programu v oblasti duševního zdraví

Mgr. Linda Nývltová - Fokus Praha, z.ú. Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od dob studií působí jako lektorka v programech primární prevence, vede programy práce s třídními kolektivy, lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně specializačního studia školních metodiků prevence. Sedm let pracovala jako školní psycholog na ZŠ, působila také v terapeutické komunitě Kaleidoskop jako terapeut a následně v TK Magdaléna jako arteterapeut. Má vlastní soukromou psychoterapeutickou praxi v Praze, kde pracuje s dospělými a dospívajícími klienty. Od roku 2014 je koordinátorkou, lektorkou a metodičkou preventivního a destigmatizačního programu v oblasti duševního zdraví a nemoci Blázníš? No a! realizovaného Fokusem Praha, z.ú. Tento interaktivní program cílí na mladé lidi mezi 15-25 lety a pedagogy přímo v prostředí škol. Absolvovala dlouhodobý výcvik v analytické psychologii C. G. Junga, čtyřletý výcvik v tanečně-pohybové terapii, dvouletý kurz ve skupinové arteterapii, kompletní kurz krizové intervence a kontinuálně se vzdělává v katatymně-imaginativní psychoterapii.

Bc. Jan Tyl - Fokus Praha, z.ú. viz medailonek výše.

Anotace workshopu: Program Blázníš? No a! je prvním preventivním a destigmatizačním programem v oblasti duševního zdraví a nemoci v ČR. Fokus Praha, z.ú. jej realizuje od roku 2005. Průvodci (lektoři) přicházejí za dospívajícími a jejich pedagogy na celý školní den s programem, který přináší nejen informace z oblasti duševního zdraví a nemoci, ale i podporu vnímání duševního zdraví jako důležité součásti lidského života a životní pohody. V programu je rovněž prostor pro předání nezbytné zkušenosti, že emocionální či duševní krize může v životě potkat každého, a v neposlední řadě také prostor pro poskytnutí potřebných znalostí, jak takovou situací dobře projít a informací, na koho se obrátit. Ve workshopu se podrobněji zaměříme na část programu, ve které jeden z průvodců sdílí vlastní zkušenost s psychickou krizí / duševním onemocněním. Účastníci workshopu tak získají bližší představu o projektu, nahlédnou i na možné techniky a způsoby, jak otevírat komunikaci na téma duševního zdraví a nemoci s dospívajícími. Ukážeme, že prevence jde v oblasti duševního zdraví a nemoci ruku v ruce právě s destigmatizací.

 

A. Základy krizové intervence a první kontakt s žákem/studentem v psychické krizi - ve škole

Mgr. Alena Vrbová, DiS. - medailonek viz výše

Anotace workshopu: Workshop naváže na úvodní přednášku Co dělat když - možnosti a limity pedagoga v případě psychické krize / duševního onemocnění dospívajících. Bude se věnovat prvnímu kontaktu s žákem/studentem v psychické krizi, připomene základy a zásady krizové intervence. Účastníci workshopu budou mít možnost si prostřednictvím práce s kazuistikami vyzkoušet krátkou intervenci či být jejím pozorovatelem.

 

B. Školní psycholog, průvodce a možná... rychlá spojka (škola - dítě - rodina)

Mgr. Petra Štefflová - psycholožka a psychoterapeutka s téměř třicetiletou praxí. Působí také jako rodinná terapeutka a školní psycholožka. Pravidelně spolupracuje s řadou organizací, jak z oblasti nezisku, tak státních institucí. Věnuje se i přednášení, lektorování a vedení kazuistických seminářů. Více informací na: www.psychologieplzen.cz

Anotace workshopu: Pozice a role školního psychologa nejen ve spolupráci s rodinou žáka/žákyně. Jaká jsou pozitiva, rizika a úskalí jednání s rodičem? V rámci semináře nejprve začneme krátkým teoretickým úvodem do tématu, poté se budeme věnovat praktickým informacím, příkladům dobré praxe a nakonec samotným modelovým situacím. Nebude chybět ani výměna zkušeností a diskuze.

 

Myslet a mapovat jinak, efektivně a s radostí

Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA - ekonomka a etnoložka, která se věnuje vzdělávání napříč pestrým spektrem posluchačů od dětí přes mladou generaci až po seniory, od pedagogů a rodičů přes bezpečnostní sbory ČR i zahraniční až po širokou veřejnost. Profesně působí na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity, Fakultě strojní Západočeské univerzity a na Fakultě bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky. Je autorkou řady odborných ekonomických publikací, vedle ekonomických témat se věnuje tématům spojeným s rozvojem soft skills především v oblasti psychohygieny a práce s emocemi a otázkou výchovy a společného vzdělávání.

Anotace příspěvku: Lineární myšlení není vždy jediným možným. Žáci se SVP ocení možnost popustit uzdu kreativitě, stejně jako možnost využít nástrojů, které jim pomohou si uspořádat myšlenky, vytvářet logickou strukturu a podívat se na problém z několika různých pohledů. Jednou z těchto technik jsou například myšlenkové mapy. Technika myšlenkových map je velmi dobře známá, ale zpracovat kvalitní myšlenkou mapu není vždy jednoduché. Tuto techniku lze přitom uplatnit jak individuálně, tak ve skupině a díky ní zvýšit kreativitu a efektivitu ať už vlastní práce, nebo práce v týmu. V rámci přednášky se společně pomyslně podíváme do lidského mozku na to, co se v něm děje, když vzniká nápad. Představeny budou kreativní techniky, které pomáhají zpracovávat problém a staví na střídání pozic, přičemž jsou využitelné jak pro práci ve školní praxi, tak vlastní rozhodovací proces.

 

A: Základy krizové intervence a první kontakt s žákem/studentem v psychické krizi - ve škole

Mgr. Alena Vrbová, DiS. (medailonek viz výše) a Mgr. Marek Rubricius

Anotace workshopu: Workshop naváže na úvodní přednášku Co dělat když – možnosti a limity pedagoga v případě psychické krize / duševního onemocnění dospívajících. Budeme se věnovat prvnímu kontaktu s žákem / studentem v psychické krizi, připomeneme si základy i zásady krizové intervence. Účastníci workshopu budou mít možnost si prostřednictvím práce s kazuistikami vyzkoušet krátkou intervenci či být jejím pozorovatelem.

 

B: Projekt podporovaného vzdělávání Dostuduj.fit, Fokus Praha, z. ú. - práce s kazuistikou

Mgr. Nela Beranová - Fokus Praha, z.ú., věnuje se sociální práci v oblasti duševního zdraví již od roku 2002. Dlouhé roky se věnovala podpoře zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, jak v přímé péči, tak i v oblasti metodického vedení a lektorování odborných kurzů. Tomuto tématu věnovala i svou magisterskou práci.Během své profesní praxe zjistila, že dokončení vzdělání pro lidi, kteří pociťují duševní nepohodu, je bez podpory velmi problematické. Nyní působí jako vedoucí týmu Dostuduj Fokusu Praha, z.ú., který zahájil svou činnost v červenci 2021. Magisterský titul získala v oboru sociální a charitativní práce (HTF, UK), bakalářský titul v oboru sociální a pastorační práce (ETF, UK) a titul DiS získala v oboru sociální pedagogika a teologie na VOŠ Jabok. Již během studia se věnovala podpoře studentům z etnických minorit a tomuto tématu věnovala i svou bakalářskou práci. Ve volném čase působila jako lektorka volnočasových a uměleckých aktivit pro dospívající a dospělé.

Bc. Pavel Cina - Fokus Praha, z.ú., věnuje se práci s mládeží a dospívajícími a jejich rodinami již řadu let. Má soubornou praxi s přímou prací s dětmi a mládeží, tvoření individuálních plánů, aktivizačních programů a koordinaci vzdělávacích a výchovných problémů s OSPOD a rodiči. Působil jako vedoucí příměstských táborů pro sociálně slabší děti a mládež, vedoucí programové části pro rodiče a děti a pracoval v Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. K problematice duševního zdraví se dostal skrze svou praxi v Centru Duševního Zdraví pro Prahu 9. Nyní působí jako sociální pracovník v týmu Dostuduj Fokusu Praha, z.ú.. Bakalářský titul získal v oboru sociální a pastorační práce (ETF, UK) a titul DiS. získal v oboru sociální pedagogika a teologie na VOŠ Jabok. Během studia na vyšší odborné i vysoké škole se ve svých závěrečných pracích zajímal a bádal nad faktory, které jsou rozhodující pro zdárné ukončení vzdělávacího procesu u žáků středních, vyšších odborných a vysokých škol. Zaměřoval se na důležitost prostředí rodiny, třídního klimatu, osobnosti a učebního stylu učitele.

Anotace workshopu: Představení nové služby pro lidi v duševní nepohodě ve věku 16 a více let - žáky učilišť, středních a vysokých škol. Posláním podporovaného vzdělávání je podpora (mladých) lidí s psychickými problémy nebo duševním onemocněním ve výběru, nastoupení a udržení se ve vzdělávání, podle jejich vlastních preferencí. Záměrem je zvýšit šanci lidem s psychickými problémy nebo duševním onemocněním na úspěšné dokončení sekundárního vzdělání a tím zlepšit svou možnost při uplatnění se na trhu práce. Zároveň je zde velký potenciál prevence invalidity u mladých lidí a stigmatizace. Cílem projektu je zlepšit rovné příležitosti studentů s psychickými problémy nebo duševním onemocněním středních a vysokých škol v Praze. V rámci příspěvku představíme možnosti spolupráce podpůrné sítě, aktivity v oblasti prevence a podpory.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu