Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Medailonky a anotace - ČTVRTEK 21. 10. 2021

Mají děti stejné šance ve vzdělávání?

Václav Korbel, Ph.D. - Výzkumník think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR a ve společnosti PAQ research sociologa Daniela Prokopa. Václav Korbel je absolventem doktorského studia na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Kromě toho působí jako analytik na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Anotace příspěvku: Příspěvek se zaměří na popis nerovností ve vzdělávání v České republice. Na datech bude ukázáno, jak se znevýhodnění liší mezi regiony v ČR a jak si stojíme v porovnání se zahraničím - především vůči blízkým zemím jako Slovensko, Polsko nebo Rakousko. Prezentovány budou také odhady dlouhodobých nákladů pro státní rozpočet, že se nerovnosti ve vzdělávání nesnižují. V druhé části budou představeny měřící nástroje - indikátory, kterými lze na úrovni školy nebo regionu sledovat vývoj vzdělávacích výsledků, well-beingu a nerovností. Tyto indikátory mohou být využity jednotlivými aktéry ve školství k monitorování pokroku žáků. To vše bude v poslední části dáno do souvislosti s cíli a opatřeními Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. To umožní účastníkům se seznámit s plánovanými kroky MŠMT v oblasti nerovností ve vzdělávání.

 

Vstřícné prostředí a vztahy ve škole a jejich vliv na průběh a výsledky vzdělávání

PhDr. Josef Basl, Ph.D. - Je absolventem Fakulty sociálních věd a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (sociologie a sociální politika, veřejná a sociální politika, informační studia a knihovnictví). V minulosti působil v oddělení politiky rozvoje lidských zdrojů Úřadu vlády ČR, v Sociologickém ústavu AV ČR (oddělení sociologie vzdělání a stratifikace) a v Ústavu pro informace ve vzdělávání. Oblasti mezinárodních šetření ve vzdělávání se věnuje od roku 2005. Byl národním koordinátorem mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 a aktuálně koordinuje zapojení ČR do mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018.

Mgr. Eva Chvátalová - Ředitelka MŠ Třešť

Mgr. Jaromír Čermák - Ústřední školní inspektor

Mgr. Vlastimil Čepelák – Ředitel Gymnázia Žďár nad Sázavou

Anotace příspěvku: Příspěvek se zaměří na popis hlavních zjištění a doporučení vyplývajících ze sekundárních analýz České školní inspekce – mezinárodních šetření PISA 2018 a TALIS 2018. Jako významné proměnné ovlivňující efektivitu vzdělávání i vzdělávací výsledky žáků identifikovány faktory související s celkovým nastavením školního prostředí. V druhé části příspěvku bude představen příklad inspirativní praxe.

 

A: Wellbeing ve škole

Mgr. Lukáš Vlček - lektor a mentor komunikace ve škole a kolegiální podpory pedagogických pracovníků. Dlouhodobě se věnuje oblasti kariérového poradenství a rozvoje kariérových kompetencí ve škole. Jako ředitel KCVJŠ Plzeň (v rámci Asociace Krajských vzdělávacích zařízení) je členem pracovní skupiny projektu Partnerství 2030, která se zaměřuje na Wellbeing ve škole.

Anotace workshopu: Proč stále hledáme ekvivalent názvu wellbeing pro české prostředí? Proč wellbeing ve škole potřebujeme? Jaké aktivity, které se v našich školách dějí, wellbeing podporují a jakých oblastí vzdělávacího procesu se týká. Odpovědi nejen na tyto otázky nabídne workshop, který vychází z výstupů pracovní skupiny wellbeing v rámci Partnerství 2030+.

 

B: Kariérové poradenství pro žáky s SVP

Mgr. Jan Brabec - působí v Krajském centru vzdělávání a Jazykové škole Plzeň (pracovišti Info Kariéra) jako kariérový poradce, lektor skupinových workshopů pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a lektor DVPP programů kariérového poradenství a vzdělávání včetně související publikační činnosti.

Anotace workshopu: Klíčem k naplněné vzdělávací a profesní dráze je schopnost pojmenovat a definovat své kompetence pro vzdělávání a trh práce, chápání provázanosti vzdělávání s trhem práce a osvojení si základních dovedností a znalostí, jak se na trhu práce zorientovat a pohybovat dle vlastních cílů. V praxi kariérového poradenství se jedná o 3 tematické oblasti – sebepoznání, trh práce a sebeprezentace. V rámci workshopu seznámíme účastníky s vybranými aktivitami, které staví na ověřené praxi práce se žáky ZŠ a SŠ s různými SVP a které lze různě zařazovat do školní praxe dle uvážení učitele/poradce. Představíme některé osvědčené a dostupné pomůcky, které lze využít v rámci různých kombinovaných forem výuky a poradenství i v online režimu.

 

Psychohygiena pro pedagoga

Marie Solomonová - zakladatelka a ředitelka organizace Nevypusť duši, z. s. Marie vystudovala neurovědy na britské University of Nottingham, kde byla aktivní členkou Student Minds a v rámci univezity se zapojila i do kampaně Time to Change. Po návratu do Čech založila spolu s Terezou kampaň Nevypusť duši a později se postarala o přerod tohoto studentského projektu do neziskové organizace. V Nevypusť duši řeší zejména strategii a směřování organizace, komunikuje s partnery a médii a podílí se na odborném obsahu. Marie také spolupracuje na reformě péče o duševní zdraví v ČR s Ministerstvem zdravotnictví a je členkou Rady vlády pro duševní zdraví. Zajímá se o inovativní pedagogiku, přírodní vědy a výzkum v medicíně. Baví ji spánek, dlouhé procházky, kvalitní seriály a zpěv.

Anotace příspěvku: Přednáška bude zaměřena na každodenní péči o duševní́ zdraví́. Odpoví na otázku, proč je důležité se starat o svoji duši? Seznámíte se s konkrétními tipy, jak na to - např. prostřednictvím sedmi zásad zdravé psychohygieny. Předáme vám kontakty, na které se můžete obrátit v případě nouze. Z programu si odnesete pár užitečných tipů, vyzkoušíte si relaxační metodu mindfulness a dozvíte se, proč je téma duševního zdraví ve škole důležité, a to jak pro děti, tak pro učitele.

 

Panelová diskuze na téma Návrat do školy

Dopad distanční výuky – jak pracovat s dětmi při návratu do školy?

Mgr. Eva Vojáčková - vedoucí střediska, P-centrum, CPPT, o. p. s.

Jakub Sachr - vedoucí služeb, Tady a Teď, o. p. s.

PaedDr. Ivana Košanová - výchovná poradkyně, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

Mgr. Marek Černý - sociální pedagog na SPŠ stavební v Plzni, psychoterapeut, párová a rodinná terapie, pracoval v SVP a Dětském diagnostickém ústavu jako speciální pedagog;

Alexandra Petrů - metodička vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni o.p.s., vede supervizní skupiny pro asistenty pedagoga, lektoruje kurz Asistent pedagoga pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí a je jednou z autorek online kurzu S asistenty k lepší škole.

Diskuzi moderuje Ing. Michaela Svobodová

 

A: Vedení rozhovoru s rodiči žáků s IVP

Mgr. Kateřina Vrtišková - učí na 1. stupni podle programu Začít spolu. Upřednostňuje principy pedagogického konstruktivismu, badatelsky orientované vyučování, dílny čtení a psaní, matematiku prof. Hejného, učení venku. Spolupracuje se vzdělávacím centrem Tereza, Učitel naživo, Pomáháme školám k úspěchu, natáčí výuková videa pro učitele. Působí jako externí mentor. Lektoruje semináře Dílna čtení na 1. stupni a Čtení v oborech na 1. stupni. Je certifikovanou lektorkou kurzu T. E. T. Škola bez poražených.

Anotace workshopu: V rámci workshopu se budeme věnovat vyjasnění doporučení pro vedení rozhovoru s rodiči žáků s IVP, rozdělení zodpovědnosti, nastavení průběžných konzultací, domluvení komunikace potřeb žáka/yně ve třídě.

 

B: Vedení rozhovoru se žákem s IVP a jeho asistentem

Mgr. Renata Vordová - celý profesní život se nějakým způsobem pohybuje v oblasti školství. Aktuálně působí na soukromém osmiletém gymnáziu jako učitelka OSV, poradce, mentor. Vede soukromou praxi – poradenství, terapie. V rámci lektorské činnosti se věnuje především tématům v oblasti komunikace (např. komunikace v týmu, vedení rozhovoru, komunikace v náročných situacích, mentoring ve školství, dynamika skupiny, práce se skupinou, …). Pracuje v projektu Učitel naživo jako mentorka a hospitátorka. Má radost vždy, když se setká s vnitřně svobodnými lidmi a může s nimi pobývat, pracovat diskutovat…

Anotace workshopu: V rámci workshopu se budeme věnovat nastavení pravidel spolupráce, profesní hranice, průběžným rozhovorům a evaluací dosavadní spolupráce. Nastavení pravidel společně s učiteli jednotlivých předmětů a vyjasnění pozice asistenta v rámci fungování celé třídy. Nastavení komunikace o potřebách žáka s IVP s ostatními žáky.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu