Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Medailonky a anotace

PhDr. Pavla Doležalová Ph.D. je adiktoložka, psychoterapeutka, pedagožka, která se zabývá duševním zdravím.  Má praxi v NUDZ, Klecany, Klinika Adiktologie 1. LF UK, Praha, EMCDDA – Lisabon, Portugalsko. Studovala v ČR a zahraničí: Department Mental Health and Centrum Addicted Pregnancy, Johns Hopkins University – Maryland, Treatment Research Institut – Pennsylvania, Real Life Recovery – Florida. Speciální pedagogiku studovala na Masarykově univerzitě v Brně a Karlově Univerzitě v Praze. Transgender tématiku řeší v rámci mezinárodní spolupráce a projektu SWITCH a ve spolupráci s odborníky v ČR.

Příspěvek: Transgender ve školství

S tématikou transgenderu se pedagogové mohou setkávat ve školství a je třeba získat objektivní informace o tom, jak se k těmto dětem chovat, k jejich rodičům, skupině spolužáků, jak nastavit vhodné inkluzivní možnosti ve škole. Budeme diskutovat vědecké poznatky na základě mezinárodního projektu SWITCH, tématiku duševního, stigmatizace a předsudků, bariér a jiná úskalí. Diskutovat a sdílet budeme situace z praxe. Pedagogové získají zdroje informací a doporučení.

 

 

Mgr. Jitka Kultová je vedoucí lektorské práce Národní iniciativy pro život. Lektoruje primární prevenci už spoustu let. Věnuje se prevenci rizikového sexuálního chování, především tématu Nečekané těhotenství. Je zastáncem partnerského přístupu, spíše než vlastníkem pravdy je ráda průvodcem. Za klíčové považuje vytvoření bezpečného prostoru, kde spolu se žáky a studenty může být, společně téma objevovat a diskutovat nad ním.

Workshop: Interaktivní program Nečekané těhotenství

Interaktivní program Nečekané těhotenství cílí na žáky v období dospívání. Je zaměřen na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování. Směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. V rámci workshopu budeme společně hledat cíle programu, potřeby cílové skupiny, tvořit obsah a možné aktivity, které mohou žákům téma přiblížit.

 

 

Mgr. Tereza Olivová, rodinná a dětská terapeutka, lektorka kurzů pro pedagogy, dříve působila na pozicích školního psychologa a vedoucí centra primární prevence rizikového chování v neziskovém sektoru.

Příspěvek: Truchlení u dětí a možná podpora ze strany školy

Škola a smrt – témata, která by před pár lety nikdo aktivně nespojoval. Ač i dříve toto spojení existovalo a bylo velmi důležité, poslední dva roky našich životů nám ukázaly, jak moc blízko nám téma smrti je a jeho přítomnost na poli školy radikálně narostla. Řada pedagogů se setkává s dětmi, kterým někdo milovaný zemřel a potýkají se s otázkou, jak k těmto dětem přistupovat.

Seminář se bude zaměřovat na to, jak vypadá truchlení dětí, jak se projevuje a jak se k truchlícím dětem můžeme z pozice pedagogů vztahovat. Budeme se věnovat tomu, jak postupovat ve chvíli, kdy se dozvíme, že dítěti někdo zemřel a také jak s dítětem komunikovat po jeho návratu. Součástí našeho setkání bude také zážitková aktivita, která nám pomůže si zvědomit naše vlastní zdroje a limity týkající se práce s tématem smrti.

 

 

Markéta Mrázová je koordinátorka vzdělávacích programů, vedoucí volnočasového klubu, studentka Pedagogiky, cestovatelka. Podporuje české učitele na jejích osobní i profesní dráze, inspiruje je a motivuje skrze moderní koncept zápisníku, diáře a osobnostně rozvojového nástroje, Pedagogického diáře www.pedagogickydiar.com, a psychohygienických online kurzů.

„Věřím, že spokojený učitel dokáže zázraky, především vychovat spokojeného a šťastného žáka.“

Workshop: No A?  Transgender jako protest, výsledek společenské rozmarnosti či evoluční nutnost?

Já jsem v krizi. Ty jsi v krizi. My jsme v krizi. No A? Krize možná identifikuje dnešní dobu, je to ale také jedinečná příležitost ke společné práci. Krize nás tlačí z naší komfortní zóny, a to je okamžik, kdy můžeme zažít i stvořit něco nového.

Jako učitelé stále zažíváme nové momenty se svými žáky, učíme se navzájem a rozšiřujeme své obzory. Někdy se ale můžeme dostat do místa, kdy začneme mít pocit, že je „něco“ špatně. No A? Podíváme se na extrémní výzkumné hypotézy, které nabourávají náš dosavadní pohled na svět. Teorie předkládající jinakost jako výsledek moderní společnosti, které jsme součástí, v nás možná vyvolají vnitřní konflikt, díky kterému porozumíme více sobě i širšímu okolí. Skrze extrémní výzkumné hypotézy nahlédneme své postoje k vnějšímu světu, ukotvíme se v sobě, rozšíříme své schopnosti porozumění k jinakosti širšího světa i podpoříme odvahu vykročit ze své komfortní zóny a propojit se ve společné tvorbě úžasných věcí.

 

 

doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. je docentkou psychologie a zástupkyní přednosty Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje primárně na témata duševního zdraví, psychické odolnosti, naděje a všímavosti. Je zakladatelkou a vedoucí Centra pozitivní psychologie v ČR (www.pozitivni-psychologie.cz), členkou vedení Mezinárodní asociace pozitivní psychologie IPPA a Evropské společnosti pozitivní psychologie ENPP a vedoucí sekce Pozitivní psychologie při Českomoravské psychologické společnosti ČMPS. Je autorkou monografie o pozitivní psychologii a řady vědeckých a popularizačních publikací z oblasti pozitivní psychologie a psychologie zdraví. Věnuje se také přednáškové a lektorské činnosti.

Příspěvek: Praktické metody pozitivní psychologie pro podporu duševního zdraví a psychické pohody učitelů

Na interaktivně vedeném webináři budou účastníci seznámeni s klíčovými poznatky pozitivní psychologie o zdrojích duševní pohody a psychické odolnosti. Stručně představeny budou také hlavní programy tzv. pozitivní edukace, jež využívají vědeckých poznatků pozitivní psychologie ve výchovně-vzdělávacím procesu. Stěžejní část programu bude věnována ověřeným metodám a praktickým doporučením pro udržení vnitřního klidu, nadhledu, pracovní úspěšnosti a životní spokojenosti učitelů.

 

 

Mgr. Monika Jelínková je vedoucí poradny Plzeňské zastávky z.s. Psychosociální terapeutickou podporu vykonává z titulu dosaženého magisterského VŠ vzdělání humanitního zaměření, dále ukončeného akreditovaného pětiletého psychoterapeutického výcviku, státní profesní kvalifikace poradce pro pozůstalé. Celoživotně se odborně zaměřuje na komunikaci, mezilidské a partnerské vztahy, krizovou pomoc, domácí a sexuální násilí, práce s traumatem, problematiky smrti a umírání, bolestné ztráty blízkého, života s Dg. demence, psychických dopadů při stresu a úzkostí nebo vážných onemocnění.

Každý člověk prožívá starosti a trápení odlišně. Snažím se vytvářet bezpečný prostor, ve kterém můžeme s klientem pracovat jeho rychlostí. Pomáhám unést smutky, probudit naději a nastartovat potřebné změny ke spokojenějšímu životu klienta. V konzultacích se zaměřuji na vývoj, proces a zrání na individuální a vztahové úrovni či doprovázení v zátěžovém období. Řídím se etickými kodexy psychoterapeutů a poradců pro pozůstalé.

Webinář: Zemřel/a …?! Jak vést rozhovor s pozůstalým dítětem, praktické zkušenosti získané v rámci neziskové organizace Plzeňské zastávky

Pokud někomu zemřel milovaný člověk, bývá to náročný čas pro většinu z nás. Jak ale můžeme reagovat, když se tato zpráva týká dětí a dospívajících? Co pro ně v období ztráty a smutku můžeme udělat, jak vnímat a podpořit jejich emoce a prožívání v jejich věku? Co můžeme pro posílení dítěte udělat my a co pro sebe může udělat dítě? Víme, že včasné intervence vedou ke zdárnému zpracování náročných životních situací dětí potažmo i jejich rodin. Tématem webináře bude prostor pro naši zkušenost s truchlením a sdílení faktů i emocí. Pohledy na možná řešení, jak lze žákům citlivě pomoci včetně podpůrných a zátěžových faktorů na straně pomáhajícího. V truchlení nemusí být žádný člověk sám.

 

 

PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. působí jako vedoucí katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se sociální a pedagogické psychologii. Je autorkou řady publikací pro odbornou i pedagogickou veřejnost. Je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a pracovní skupiny MŠMT pro rovnost žen a mužů. Ve svých výzkumech se mimo jiné zaměřuje na vývoj genderové identity a jeho důsledky pro školu. Ve školách se dětí a dospívající setkávají s důležitými podněty, které je mohou podporovat v poznání a přijetí sebe i druhých, nebo naopak znejisťovat a odrazovat od hodnot rovnosti a respektu. Podmínkou první varianty je, že jsou vyučující ochotni uvažovat o svých vlastních postojích a o rizikových důsledcích stereotypů a předsudků.

Příspěvek - Školy a LGBT+

Ve školách narůstá počet dospívajících, kteří prožívají nejistoty ohledně své genderové identity a sexuální orientace, i těch, kteří se prezentují jako LGBT+. Navíc, témata sexuality a genderu jsou stále přítomnější ve veřejném prostoru. Školy na to musí reagovat. Do značné míry se jedná o nová a kontroverzní témata, v kterých školy mají omezené zdroje, o něž se mohou opřít. To je pochopitelně může znejisťovat. Nápomocné však bývá sdílení praxe ze škol. K tomu částečně směřoval výzkum OUT realizovaný v letech 2021-2022, který zjišťoval zkušenosti a potřeby vyučujících a studujících v tom, jak témata genderové identity a sexuální orientace začleňovat do výuky. Výzkum ukázal, že většina vyučujících považuje témata genderu a sexuality za důležitá, avšak naráží na řadu překážek, včetně svých vlastních nejistot a nesouhlasu v učitelských sborech. Studující by potřebovali téma zahrnout ve větší míře, zafixovat znalosti, vyvázat ho z výhradně diskusního modu a oprostit od bagatelizace označováním za "módu". Příspěvek představí podrobnější výsledky, z nichž vyplývají konkrétní možnosti pro školy, jak změnit uchopení tématu a/nebo jeho komunikaci.

 

 

BSc Karolína Křížová MBPsS pracuje v Konsentu jako koordinátorka projektu Žádná tabu před tabulí zaměřeného na vzdělávání pedagogické veřejnosti. Kromě toho se stará o projekt Děti to chtěj vědět taky, který šíří osvětu mezi rodiči a pečujícími osobami, a také pečuje o dobrovolnickou základnu organizace. Zapojuje se také jako lektorka workshopů pro různé cílové skupiny. Mimo práci studuje na Univerzitě Palackého psychologii, v níž má již bakalářské vzdělání z University of the West of England v Bristolu.

Webinář: Žádná tabu před tabulí: lekce Souhlas

Dostupných a kvalitních podkladů pro výuku sexuální výchovy je jako šafránu. Nevládní organizace Konsent proto v rámci projektu Žádná tabu před tabulí vytvořila metodiky čtyř lekcí sexuální výchovy na různá témata. Workshop vám umožní prožít si na vlastní kůži lekci Souhlas, která představuje problematiku souhlasu k sexu, důležitost vzájemného respektu a komunikace. Workshop uchopuje toto citlivé a zásadní téma hravým a interaktivním způsobem. Boří tabu, otevírá diskuzi. Ale žádný strach! Z ničeho vás zkoušet nebudeme a naopak se v bezpečném prostředí pobavíme o tom, co pro nás souhlas znamená a jak o něm komunikovat s mladistvými.

 

 

Mgr. Marek Rubricius - Sociální pracovník, lektor, terapeut. Svoji činnost začal prací s lidmi závislými na opiátech a ženami živícími se prostitucí. Ve své praxi působil v Ledovci v podporovaném vzdělávání studentů s psychickými potížemi a s klienty s duální diagnózou. Pracoval s dospělými chlapci před jejich odchodem z výchovného ústavu jako terapeut a v projektech ZČU se studenty s psychickými potížemi. Učil na SŠ. Byl členem výzkumného týmu Early Intervention při práci s jedinci ohroženými rozvojem psychózy. V současné době působí jako odborný konzultant projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci při IPC ZČU a terapeut Hospicu sv. Lazara v Plzni. Jako terapeut je také zapojen v projektu Nadace Muži proti rakovině.

Mgr. Alena Vrbová, DiS. - Sociální pedagožka a krizová interventka, lektorka vzdělávacích, preventivních a destigmatizačních seminářů v oblasti duševního zdraví. Svoji praxi začala jako lektorka programů specifické primární prevence, působila jako učitelka na základní škole, pedagožka volného času, sociální pracovnice Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. V současné době je odbornou garantkou projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci při IPC ZČU, pracuje také v organizacích Ledovec, z.s. v Plzni a Fokus Praha, z.ú, kde je odbornou garantkou projektu podporovaného vzdělávání Dostuduj.fit. 

 

Příspěvek: Hranice komunikace

(Mgr. Marek Rubricius, Mgr. Alena Vrbová, DiS.)

Komunikace je důležitá. To víme všichni. Také všichni víme, že má mnoho podob. Je složitá. Někdy stačí jen jedna věta a ...

Zkrátka - být připraven/a, to se přece hodí. Vědět o hranici ještě dříve, než na ni narazím. Znát možné překážky „na cestě“ a vědět, jak je možné je překonat, také není k zahození.

Protože někdy stačí jen jedna věta... a je to!

Konferenční příspěvek se zaměřuje na komunikaci pedagoga směrem k žákovi, který zažívá psychické obtíže či psychickou krizi, či se u něj rozvíjí duševní onemocnění. Tématem bude to, jaké má pedagog v těchto náročných chvílích možnosti a naopak, jaké jsou limity jeho intervence.

 

Webinář: Škola se zdravou duší

(Mgr. Alena Vrbová, DiS.)

Má škola duši? Jak vypadá a co ji tvoří? Co potřebuje, aby byla zdravá?

Může být vidět nebo dokonce slyšet? Tyto lehce kontroverzní otázky vás mohou volně napadat /nebo vás jimi budou napadat řízeně autoři / v rámci oDuševnělého konferenčního semináře se s názvem Škola se zdravou duší.

To vám nabídne tak trochu jiný prostor, ve kterém si můžete po celou dobu nechat nasazené pomyslné růžové brýle a říkat všechno, co máte na jazyku… Protože - není jedno, co potřebujeme my sami, ať jsme v rolích žáků, pedagogů, či o školu a lidi v ní pečujeme z jiných pozic, k tomu, aby i nám bylo po duši dobře, na místě, ve kterém trávíme tolik času.

Jak moc růžové brýle si budeme chtít nasadit, a jestli vůbec, to už bude na každém z nás…

 

Workshop: Jak podpořit žáka v krizi - praktický nácvik krizové intervence v roli učitele

(Mgr. Marek Rubricius, Mgr. Alena Vrbová, DiS.)

Workshop navazuje na příspěvek „Hranice komunikace“ a umožní účastníkům vyzkoušet si jak roli pedagoga, který vede intervenci se žákem, tak roli žáka, který je v obtížné životní situaci. Účastníci workshopu pracují ve dvojici, následuje výměna rolí, sdílení a na závěr skupinové sdílení s interventem.

 
 

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu