Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Blog

Mobilita - díl 1.
Co je vlastně ta MOBILITA a proč je součástí kariérového poradenství?

2.8.2019 - V kontextu kariérového poradenství používáme pojem mobilita ve významu zkušenosti nejčastěji zahraniční studijní či pracovní stáže, dobrovolnické praxe, práce v zahraničí, či jazykového pobytu v zahraničí. Podobnou příležitostí může být samozřejmě i neformálnější mobilita v podobě cestování. Zkušenost s mobilitou můžeme zažívat ale i z druhé strany např. prostřednictvím dlouhodobější spolupráce v mezinárodním týmu, přestože může probíhat v domovském prostředí. Podobnou výzvou může být i „úkol“ hostit „doma“ zahraniční stážisty.

Obecně jde o zkušenost, ve které opouštíme svoje známé prostředí (domova, školy, práce, jazyka…) a kontaktujeme se s prostředím, které je pro nás něčím nové nebo úplně nové a v mnohém nepředvídatelné. V případě zahraniční mobility hraje velkou roli změna komunikačního jazyka, ale i pracovních nebo studijních zvyklostí a životního stylu někdy i společenských hodnot a kulturních zvyklostí a především přináší potřebu a umění komunikace s novými lidmi za hranicemi naší „domácí reality“, teď a tady vydáni na pospas často nečekaným výzvám.

Mobilita je příležitost reálně zažít kontakt s odlišností v různé intenzitě a klade na nás nároky na orientaci, adaptaci a mnohé další sociální dovednosti a kompetence v průběhu mobility stejně jako nutí rozvíjet schopnost zpracovat novou zkušenost a umět s ní dovedně naložit po návratu domů. To má velký transformační a vývojový význam, podobně jako přechod z jednoho stupně vzdělávání na druhý, ze vzdělávacího systému do pracovního režimu nebo podobně jako odchod z původní rodiny k samostatnému bydlení.

Otevřít se světu je jedním ze způsobů, jak lépe poznat sám sebe, ujasnit si své postoje, hodnoty i ověřit či získat nové dovednosti a kompetence. Tím vším se zabývá i kariérové poradenství.

Díky volnému pohybu osob v rámci Evropské unie a programům jako je např. ERASMUS+ popularita studia, stáží, dobrovolnictví či práce v zahraničí každým rokem stoupá a samotná Evropská unie usiluje o to, aby se do roku 2030 podíl mladých lidí se zkušeností mobility dostal na 50% (aktuálně dosahuje v různých evropských zemích různého procenta, v Norsku např. zhruba okolo 20%).

Mobilita se však netýká jen mladých lidí a studentů, ale je otevřená v různých formách i lidem dospělým a stává se součástí celoživotního učení. To hraje velkou roli v našem životním i pracovním příběhu, a tak se tato zkušenost a hlavně reflexe takové zkušenosti stejně jako proces přípravy před takovou zkušeností mobility stává čím dál víc tématem kariérového poradenství.

-KB-

 

 

Ohlédnutí za Plzeňskými dvorky 2019

3.6.2019 - O čem letos byl náš dvorek? Zkusili jsme balancovat mezi minulostí a současností – pro milovníky historie a pamětníky, kteří se přišli podívat, jaké je to dnes, jsme připravili prezentaci s informacemi o minulosti našeho domu, o tom, kdo jej postavil a k jakému účelu, na co prostory využívali další majitelé. Ukázalo se, že Tylova 33 byla vždy místem setkávání – a co více, většinou ji lidé vyhledávali dobrovolně a rádi. No považte, byl tady třeba hostinec, chodilo se k nám na kuželky, šachy, tanec, na zájmové kroužky i na školení. Takže je to tradiční místo setkávání, sdílení, zábavy a seberozvoje.

Abychom připomněli ducha místa, připravili jsme pro hravé návštěvníky 2 stolky s šachovnicemi. A moc nás potěšilo, že nezůstaly opuštěné. Jeden návštěvník dokonce zavzpomínal, že na našem dvorečku probíhal mezinárodní simultánní šachový turnaj, kterého se účastnil. Tehdy tu prý byl i tehdejší šachový velmistr z Ruska! Dopolední návštěvníci se mohli potěšit poslechem heligonkáře, který hrál krásně skočné polky. Druhým hudebním zpestřením byl koncert začínající skupiny Old Space, která nám (i našim sousedům) v podvečerním slunci skoro hodinku a půl hrála známé rockové pecky a slavné songy. Dokonce svou produkcí přilákala další zvědavce, kteří šli jen tak kolem smiley.

A aby nepřišla zkrátka ani naše vlastní náplň (tj. kariérové poradenství) a my se také dozvěděli něco o našich hostech, připravili jsme si 2 anketky a lákali návštěvníky, aby nám na naše otázky odpověděli. První anketa se týkala povolání a skládala se ze čtyř otázek: 1) Čím jste chtěli být, když jste byli malí? 2) Čím jste se stali? 3) A jste s tím spokojení? 4) Kdo vás k tomu inspiroval? Tipnete si, jaké odpovědi se objevily nejčastěji?

  • Povolání dětských snů: 9x učitel/ka, 6x popelář. Jeden pán dokonce s preferencí na pravé stupátko. Proč? Protože ten se přece vozí, a zároveň může koukat na slečny na chodníku J. V těsném závěsu se objevovala zdravotnická povolání – lékař (1x gynekolog), doktor, sestřička. A další populární byly letušky (4x).
  • Realita? Přišlo k nám 6 úředníků/úřednic a také 6 knihovnic. Kdo by to byl řekl, že je to mezi dvorkaři tak rozšířené povolání? A jedna z nich dokonce v dětství knihovnicí chtěla být, takže se jí její přání splnilo. A dokonce je za to ráda J. Dále jsme zaznamenali 4 techniky, 4 manažery a kupodivu jen 3 učitelky.
  • A jak to vypadalo se spokojeností? Skvělá zpráva pro nás byla, že 35 lidí vyjádřilo ze své práce radost až nadšení. 14 lidí váhá nebo má nějaké výhrady (často se otazník objevoval u dětí) a jen 5 lidí nám napsalo, že ne.
  • Co mělo rozhodující vliv na jejich kariéru? 7x se rozhodovali pod vlivem rodiny (táta, máma, rodiče, děda) a pár lidí inspiroval kamarád nebo nějaký zážitek (třeba den otevřených dveří, 7 divů světa). 5x to byl tzv. osud, běh života, náhoda, nebo se to prostě tak nějak stalo, ale také se vyskytovaly různé jiné důvody (neúspěšné přijímačky, peníze, trh práce, vidina prázdnin), a jeden návštěvník se přiznal k lenosti smiley.

Každopádně máme radost, že ačkoli se dětský sen splnil jen 6 lidem (voják, doktorka, učitelka, knihovnice, 2x důchodce), tak většina je jednoznačně se svou prací spokojená a dělá ji ráda. A nesmíme zapomenout ani na několik mláďat (děti, studenti), kde se teprve uvidí…

   A o čem byla druhá anketa? Ptali jsme se na to, proč lidé chodí na Dvorky. Jaké se sešly odpovědi, se můžete podívat sami – na fotkách. Aspoň to budete mít s autentickým rukopisem smiley.

   Ve fotkách na našem Facebooku (InfoKariera.Plzen) najdete i všechny ostatní odpovědi z ankety k povolání.

   Všem návštěvníkům děkujeme, moc děkujeme také organizátorům Dvorků z Nadace 700 let Města Plzně a těšíme se, že za rok se třeba na Dvorcích zase potkáme!  -PCh-

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Májové setkání Klubu kariérových poradců

13. 5. 2019 – Květen je měsíc lásky a jeho první den slavíme také jako svátek práce. Můj oblíbený spisovatel Chalíl Džibrán kdysi napsal, že práce je projevená láska. Uspořádat tedy setkání Klubu kariérových poradců v květnu se ukázalo být ideálním načasováním. Opět jsme se setkali v neformální duchu nad tím, co nás zajímá, co je pro naši poradenskou práci důležité a čemu je třeba věnovat pozornost. A nad jakými tématy jsme se sešli tentokrát?

Společným jmenovatelem setkání, které se uskutečnilo 9. 5. v prostorách Info Kariéry, bylo téma Pozice kariérového poradce v pedagogickém sboru a vnímání kariérového poradenství napříč předměty. Po krátkém úvodu s novinkami ze strany Info Kariéry se k nám přes Skype připojil Petr Chaluš z centra Euroguidance, který se s námi podělil o hlavní výstupy z česko-srbského semináře na téma Kariérové poradenství ve škole jako týmová práce, které se konalo v polovině dubna v Bělehradě. Dozvěděli jsme se, že ačkoliv v zásadních věcech se tato problematika v obou zemích nijak neliší, v Srbsku vznikla v průběhu posledních 3 let Národní strategie kariérového vzdělávání. Ta funguje jako strukturovaný systém doporučený pro školy, který má institucionální oporu a je více zaměřený i na spolupráci v rámci školního týmu (nebo chcete-li sborovny). Na toto téma navázal svým příspěvkem Petr Kravec, který v současnosti pracuje jako zástupce ředitele Gymnázia v Rokycanech. Ve své prezentaci ukázal výmluvný příklad dobré praxe ze svého předchozího působení na SOŠ stavební, kde vedení iniciovalo velmi úspěšný program osobnostně-sociální výchovy, který měl těžiště v pedagogickém sboru. Má-li být kariérové poradenství ve škole smysluplnou a respektovanou službou, která významným způsobem promlouvá do procesu přípravy budoucích tvůrců trhu práce, pak je nezbytné vnímat ho šířeji jako kariérové učení se všemi důsledky, které z toho plynou. Příklad stavební průmyslovky v Plzni jasně ukazuje, že i ve stávajícím systému, který v této oblasti mnohé umožňuje (ale např. ve srovnání s inkluzí nenařizuje), lze vytvořit efektivní systém spolupráce založený na důvěře a kvalitní oboustranné komunikaci.

Závěr setkání patřil tématu probíhajících revizí stávajícího RVP Člověk a svět práce. Toto téma doprovází mnohé otázky včetně oprávněných obav, zda nepůjde opět o další úpravy již upraveného, které dostatečně nereflektují školní realitu a pouze zvýší zátěž pedagogických pracovníků. Lukáš Vlček (KCVJŠ), který je součástí jedné z revizních skupin, ukázal, jakým směrem se proces ubírá a že téma podnikavosti nepředstavuje pro učitele potřebu znalosti podnikatelského prostředí, nýbrž kompetence k rozvíjení přenositelných znalostí a dovedností. Původní anglický pojem enterprise, na němž strategie EntreComp staví, totiž není o byznysu, ale o schopnostech tvořit vlastní kariérní cestu způsobem, který přináší smysluplné hodnoty svému nositeli i společnosti, jíž je součástí. S takovým májovým mementem jsme se také rozloučili a těšíme se na další klubové setkání v listopadu 2019. -JB-

 
 
Finské vzdělávací inspirace

29.4.2019 - Severské školství se u nás často bere jako vzor, který je nutné následovat, aby se ekonomika montoven změnila v ekonomiku znalostní s vyšší přidanou hodnotou. Rád jsem tedy využil příležitost dozvědět se více o finském základním školství od Gabriely Klečkové a Milana Podpery, kteří absolvovali studijní cestu do regionu Tuusula v lednu tohoto roku.

Z mého úhlu pohledu bylo nejzajímavější shrnutí Gabriely Klečkové, které bych parafrázoval asi tak, že pokud chceme zmodernizovat výuku a vyučování v této zemi, není třeba do Finska jezdit. Nemají tam totiž oproti běžným českým školám nic, co by tady nebylo, nebo nemohlo být.

Kdo chce, může hlavní rozdíl vidět v penězích, které do školství plynou, nicméně finští učitelé nemají nijak závratný plat. Prestiž učitelů se ve Finsku odvíjí od jiných věcí. Kompetence a dovednosti, které mají u žáků a studentů rozvíjet, totiž musejí sami učitelé mít a neméně intenzivně rozvíjet u sebe, protože jejich práce je o vzájemné každodenní spolupráci, komunikaci a kolegiální podpoře a zodpovědnosti. Samotná zodpovědnost ale není vynucována kontrolou, dohledem a administrativním vykazováním nebo deadliny. A protože podobně jako učitelé musí spolupracovat i ředitelé škol – v rámci regionu třeba společně připravují rozpočet škol – dospělí lidé ve finských školách působí klidným, uvolněným dojmem. Žádní stresovaní učitelé, kteří nestíhají probrat látku, vyplnit a odevzdat hodnocení, posudky, výkazy. Systém jim důvěřuje, že svojí prací naplňují předepsané principy a hodnoty, což není potřeba systematicky (a byrokraticky) sledovat a vyhodnocovat, protože když něco učiteli nejde, má vždy okolo sebe kolegy, kteří mu pomohou.  -MP-

 
 
Stáž Accademia v Info Kariéře

16.4.2019 - V druhém dubnovém týdnu proběhla v Info Kariéře první vícedenní mezinárodní návštěva.

Již od devadesátých let se v Evropě sdružují lidé, zabývající se kariérovým poradenstvím, v síti Accademia. Prostřednictvím této sítě a finančním podpoře programu Erasmus plus nás tak navštívili kolegové z Estonska a Německa. Ačkoliv vzdělávací systém i nabídka služeb kariérového poradenství je v těchto zemích odlišná, bylo velice zajímavé, kolik společných témat jsme nacházeli - ať už v informování a osvětě o tom, co je kariérové poradenství, o jeho dostupnosti pro celou populaci nebo propojování institucí a jednotlivců či způsobů práce s nimi.

Kromě rozboru aktivit Info Kariéry směrem ke školám, učitelům, studentům, rodičům, firmám i široké veřejnosti jsme společně s naší mezinárodní skupinkou navštívili Západočeskou univerzitu v Plzni, Úřad práce v Plzni a došlo i na výlet do Blovic, kde jsme s žáky místního gymnázia společně ve workshopu pracovali na tématech proč a za čím by studenti sami v budoucnu chtěli vycestovat.

Poslední den věnovaný evaluaci studijní návštěvy nás přijel podpořit Petr Chaluš z Euroguidance a Martina Milotová z Centra vzdělávání všem, abychom společně hledali cesty a způsoby další spolupráce. Mezinárodní návštěva pro nás byla velice inspirující a dala nám další impulz pracovat a spolupracovat na rozvoji kariérového poradenství v našem regionu. Děkujeme rovněž za vřelé přijetí ve všech navštívených institucích.  -MP-

 

Národní cena kariérového poradenství 2019

8.4.2019 - Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance vyhlašuje 11. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství!

Výzva k přihlášení se týká jak organizací (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), tak jednotlivců (výchovní a kariéroví poradci, poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další).

V této akci jde snad víc než kde jinde o to se zúčastnit, výhra není až tak důležitá. Přihlášení svého příspěvku do ceny znamená, že se při jejím vyhlašování setkáte s ostatními přihlášenými, máte možnost se prezentovat (nejen na místě, ale i ve sborníku, který každý rok shrnuje všechny přihlášené příspěvky), ale hlavně načerpáte velmi mnoho inspirace od ostatních. Můžete si být jisti, že potkáte a uslyšíte mnoho zajímavých příkladů kariérového poradenství v Česku a navážete nové kontakty.

Euroguidance vytvořilo i návodnou publikaci, jak mohou příspěvky vypadat a jak se přihlásit. Je ke stažení zde http://www.euroguidance.cz/publikace.html

-BK-

 

 

Noc vzdělávání

2.4.2019 - V pěti městech uspořádali studenti pedagogických fakult, kteří jsou organizovaní v neziskové studentské iniciativě Otevřeno, akci s názvem Noc vzdělávání. Jejím cílem je rozšířovat obzory a udělat první krok k novým vizím pro lepší vzdělávání učitelů. Program je určený nejen studentům pedagogické fakulty, ale také studentům středních škol, kteří chtějí směřovat ke studiu pedagogiky, lektorům, učitelům i rodičům. Každému, kdo má zájem rozvíjet své schopnosti a obohatit své znalosti.

Na letošní ročník jsme byli pozváni i my, protože kurz Škola bez poražených, který nabízíme, velmi dobře zapadá do toho, o co studentům jde - https://otevreno.org/nase-vize/. Jednou z myšlenek budoucích pedagogů z Otevřeno je, že učitelé potřebují hlubší a praktičtější přípravu, více směřující ke smysluplnému učení. Další z jejich idejí je také "citlivý přístup - obrátit pozornost na člověka a jeho prožívání - přistupovat k druhým tak, abychom vzájemným respektem, empatií a efektivní komunikací utvářeli zdravé normy a sebevědomí, kladné vztahy a sociální klima." To přesně Škola bez poražených nabízí - velmi praktické dovednosti efektivní komunikace, díky kterým učitelé mohou navazovat a prohlubovat vztahy s žáky. http://www.skolabezporazenych.cz/

Ačkoliv byla účast na plzeňské Noci vzdělávání oproti loňskému roku větší, odhadem tak 50-60 lidí, přece jen si kladu otázku, kde bylo zbývajících 1790 studentů pedagogické fakulty...?  -BK-

 
 
Veletrh pracovních příležitostí ZČU - jaký byl

28.3.2019 - Včera jsme se opět účastnili Veletrhu pracovních příležitostí na Západočeské univerzitě. Již po čtvté jsme psali úvodní článek do veletržního průvodce a opět jsme na místě konzultovali životopisy. V čem to bylo letos jiné? Co jsme zaznamenali za změny? Co jsme si z toho odnesli?

Překvapila nás výrazně nižší účast studentů než na předchozích ročnících (2016, 2017, 2018), jichž jsme se jako Info Kariéra zúčastnili. To potvrzovali i jiné organizace a firmy, které na veletrhu měly stánek. Na druhou stranu není se co divit, firmy mají nouzi o kvalitní zaměstnance a řada z nich spolupracuje se studenty z technických fakult už od třetích ročníků.  -BK-

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu