Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Informačně
vzdělávací
středisko
Plzeňského kraje

Sledujte nás i na:

Blog

Mobilita - díl 4.

16.10.2019 - Prozatím poslední díl našeho seriálu k mobilitě. Slovo "prozatím" je na místě, protože se mobilitou budeme zabývat dál a budoucnost jistě ještě další zkušenosti a poznatky k tomuto tématu přinese.

Co pomáhá stát se dobrým ambasadorem mobility?

Díky organizaci Centrum Euroguidance jsme se v červnu 2019 zúčastnili dalšího mezinárodního semináře v Ostravě: Mini Cross-Border“ s názvem „Poradenství překračující hranice“  (výstupy z akce zde: http://www.euroguidance.cz/novinky/2019/vystupy-z-croosborderu.html).

České Centrum Euroguidance realizuje podobně jako naše spřátelené slovenské Centrum Euroguidance informační a vzdělávací aktivity pro poradce, zejména v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě a podílejí se tak na výměně zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství v 34 evropských zemích. V Ostravě jsme díky tomu dostali příležitost sejít se s poradci z Čech, Slovenska a Polska a v několika skupinkách pracovali na nejrůznějších tématech spojených s mobilitou. Jedním z témat bylo i to, jakou šancí je mobilita pro poradce samotné? Shrnujeme v následujícím odstavci.

Samotní poradci se mohou díky programu Erasmus+ nebo prostřednictvím aktivit Euroguidance zúčastnit vzdělávacích kurzů, seminářů nebo zahraničních konferencí, což vnímáme jako nezbytné pro rozvoj a zkvalitňování služeb kariérového poradenství.

Jaké jsou to konkrétní příležitosti podle účastníků červnového ostravského semináře?    

 • Získat nové pracovní zkušenosti a inspiraci pro nové aktivity ve vaší práci
 • Jazyková praxe a jazykové zdokonalování
 • Dostat novou energii, motivaci do další práce
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Možnost poznat a porovnat různé poradenské systémy a přístupy
 • Možnost vlastní sebereflexe v kontextu nového prostředí
 • Po absolvování mobility se z poradců stávají její ambasadoři, kteří jsou schopni autenticky zprostředkovat klientům osobní reálnou zkušenost se zahraničím
 • Být v kontaktu se zahraničím, rozšiřovat mezilidské i profesionální vztahy, budovat síť partnerů

-KB-

 

Mobilita - díl 3.

23. 9. 2019 – S prvním podzimním dnem se ohlédneme za dvěma zkušenostmi s mobilitou kariérových poradců – tedy nikoli studentů, ale našich kolegů. V prvním případě zavítali do Info Kariéry stážisté z Estonska a Německa, v druhém případě se čeští kariéroví poradci sešli v norském Bergenu.

Jakým přínosem může být příležitost hostit stážisty z cizích zemí?

V rámci sítě Academia, která již přes 20 let sdružuje lidi zabývající se kariérovým poradenstvím, k nám v dubnu 2019 zavítali kolegové z Německa a Estonska. Jakkoli se přesný program návštěvy v předstihu koordinoval především s Estonskými kolegyněmi, i ti z Německa ocenili možnost být součástí workshopů, které jsme připravili ve spolupráci v Blovickým gymnáziem nebo kolegy z Jazykové školy. V tomto ohledu určitě hraje roli velikost skupiny – nejčastěji nás bylo celkem 6, což je z hlediska kapacit a velikosti prostor ve školách či úřadě práce ideální počet, který umožňuje vytvářet např. menší skupinky studentů, kteří společně se zahraničním návštěvníkem pracují na tématu třeba jejich vlastní mobility. Z této vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že hlavním benefitem návštěv ze zahraničí, je možnost se podívat na vlastní agendu z jiné perspektivy a uvědomit si tak, jaké věci nám fungují dobře, inspirovat se, jak je ještě vylepšit, i uvědomit si i rezervy své práce.

 

 

 

Jaké jsou zkušenosti kariérových poradců z několika evropských zemí, kteří se sešli v norském Bergenu nad tématem mobility?

Na mezinárodní úrovni jsme měli v květnu 2019 příležitost zažít na vlastní kůži mobilitu do norského Bergenu, kde jsme se tématem mobility v poradenství zabývali v evropském kontextu. Nahlédli jsme do převážně norské zkušenosti, diskutovali a pracovali v mezinárodních týmech s kariérovými poradci středních i vysokých škol v severských zemích, ale i s lidmi pracujícími v oblasti poradenství z dalších evropských zemí a vyzkoušeli si další interkulturní spolupráci v praxi.  Pracovní pobyt v Bergenu byl příležitostí být v roli účastníka mobility stejně jako v roli toho, kdo se mobilitou zabývá v pracovní oblasti. Shrnujeme alespoň klíčové postřehy ze zkušeností ohledně poradenství kolem mobility:

 • i v rámci kariérového poradenství či kariérového vzdělávání je důležité mluvit s klienty (studenty, dospělými) o měnícím se světě i měnících formách práce, podporovat jejich zájem o svět a dění ve světě
 • úkolem poradce není získat žáky / klienty pro mobilitu, ale ptát se a zkoumat, jaký je jejich postoj k mobilitě, ke změně, jaké jsou jejich interkulturní kompetence apod.
 • rozhodnutí, zda (ne)pojedu je otázka hodnot, postojů, charakteru – není to často otázka informací – úkolem poradce je umět vytvářet prostor pro bezpečné vznesení svých jedinečných postojů, obav, strachů stejně jako umění podpořit jejich sny, přání, potřeby objevovat a učit se v novém prostředí, vytvářet nové reálné vztahy, rozšiřovat své zájmy
 • vytvořit prostor a nabídnout příběhy vrstevníků (i s popisem těžkostí), které přináší reálný obraz mobility, příběhy dobře ilustrují (ať už písemné, kreslené či vyprávěné)
 • v poradenství může jít často o něco úplně jiného než o mobilitu – často o potřebu plného přijetí, vyslechnutí, je třeba počítat i s tématy jako touha utéct před realitou, touha riskovat, hledat své limity, dokázat si svoji cenu, začít znovu a jinak apod.
 • mobilita se stává nezbytnou součástí kvalitního kariérového poradenství.

-KB-

 

Mobilita - díl 2.
Jsou poradci na téma mobility připraveni? Je pro poradenství k mobilitě třeba speciálních dovedností a kompetencí? Jak vůbec otevřít v rámci kariérového poradenství prostor pro téma mobility?

2.9.2019 - To jsou otázky, před kterými stojí i náš tým v Info Kariéře v Plzni a jelikož v mobilitě vidíme velký význam pro schopnost obstát ve výzvách dnešního světa, začali jsme se mu s vědomím potřeb našich klientů věnovat ve školním roce 2018/2019 o mnoho intenzivněji než dříve. Jsme rádi, že zjišťujeme, že náš zájem není jen zájmem Info Kariéry, ale sdíleným zájmem na regionální, státní i mezinárodní úrovni a že je mobilita vnímaná jako nezbytná součást kariérového poradenství, stejně tak jako součást vzdělávání pro budoucnost.

Naše zkušenosti s gymnázii:

Jak otevřít téma mobility SŠ studentům?

Pro studenty 2. ročníku Gymnázia v Blovicích jsme připravili skupinový workshop, který byl z naší strany snahou otevřít mezi studenty téma mobility obecně. Zjistili jsme, že jsou mezi nimi tací, kteří jsou rozhodnuti určitě vyjet, nerozhodnutí a váhající i takoví, kteří mají obavy, nebo je na mobilitě něco odrazuje. V roli poradců jsme tam byli pro každého a nebylo cílem přinášet mobilitu jako jediný správný a nutný milník v jejich životě, ke kterému je naší povinností je dovést. Role poradce je podle nás vytvořit bezpečný prostor pro takovou možnost, přinést základní informace, asistovat v jejich uvědomění, jaký mají k mobilitě vztah, dát jim možnost uvědomit si svoje pro a proti a prostor pro to, zda a co případně potřebují pro lepší orientaci v tématu a případnou realizaci takové mobility. Konkrétním studentům jsme tak přinesli možnost zmapovat svůj postoj k mobilitě a vyzkoušet si sestavit projekt, který by mohli v rámci nějaké mobility zrealizovat. Role školy je pro realizaci mobility v rámci studia nezastupitelná a konkrétně s Gymnáziem Blovice jsme měli dobrou zkušenost. Gymnázium Blovice jsme vnímali jako školu, která reaguje na poptávku a zájem svých studentů o mobilitu a dokáže vytvořit v rámci vzdělávacího programu prostor pro toto téma.

Kdy se věnovat interkulturní spolupráci?

Se studenty příbramské gymnázia, kteří byli součástí mezinárodní studentské výměny ERASMUS + a hostili spolužáky z dalších zemí (Španělsko, Řecko, Finsko, Itálie), jsme realizovali workshop, ve kterém jsme dali příležitost uvědomit si, čím je pro ně aktuální zkušenost mezinárodní spolupráce zajímavá, k čemu je vybízí, zda je inspiruje k přemýšlení o jejich pracovní dráze a jak a co je pro ně na ní obtížné? Asistovali jsme tak i jejich vzájemné interkulturní spolupráci, kterou měli možnost zažívat při tvorbě společného projektu. Úlohou poradce je určitě i podpora studentů pro jejich otevřenou komunikaci a překonávání případných předsudků, vytvoření bezpečného prostoru přijetí každého bez ohledu na dovednosti a míru jazykové úrovně. Využili jsme tak jejich mezinárodního propojení pro uvědomění si nových potřeb pro vzájemnou komunikaci ve skupině a spolupráci, která mnohé z nich možná čeká v jejich budoucí kariéře. Se studenty příbramského gymnázia spolupracujeme dlouhodobě a byli jsme velmi rádi, že jsme pracovali se studenty i po příjezdu z jejich pobytů ve zmiňovaných zemích. Mohli jsme tak s nimi reflektovat i jejich vlastní zkušenost po pobytu v zahraniční. Mobilita, která je doprovázena následnou reflexí a možností uvědomit si přínos mobility, mobilita, po jejímž návratu nejsou studenti ponecháni sami sobě, ale dostanou možnost sdílet obtížné i radostné momenty, které zažívali, vnímáme jako kariérově cenné.   Kariéroví poradci stejně jako další učitelé v tom mohou sehrát významnou roli a využít prostor reflexe jak pro samotné účastníky mobility, tak pro ostatní, kteří se mobility třeba nezúčastnili nebo měli jiné zážitky a uvědomění.  Skupinové sdílení dává širší pohled na mobilitu a cenný zdroj inspirace pro budoucnost. Tato „peer forma“ předávání informací a reálných zkušeností z mobility mezi vrstevníky navzájem - je osvědčenou formou, jak studenty otevřít tématu a udělat ho přístupnějším a možná zajímavějším pro další studenty.

-KB-

Mobilita - díl 1.
Co je vlastně ta MOBILITA a proč je součástí kariérového poradenství?

2.8.2019 - V kontextu kariérového poradenství používáme pojem mobilita ve významu zkušenosti nejčastěji zahraniční studijní či pracovní stáže, dobrovolnické praxe, práce v zahraničí, či jazykového pobytu v zahraničí. Podobnou příležitostí může být samozřejmě i neformálnější mobilita v podobě cestování. Zkušenost s mobilitou můžeme zažívat ale i z druhé strany např. prostřednictvím dlouhodobější spolupráce v mezinárodním týmu, přestože může probíhat v domovském prostředí. Podobnou výzvou může být i „úkol“ hostit „doma“ zahraniční stážisty.

Obecně jde o zkušenost, ve které opouštíme svoje známé prostředí (domova, školy, práce, jazyka…) a kontaktujeme se s prostředím, které je pro nás něčím nové nebo úplně nové a v mnohém nepředvídatelné. V případě zahraniční mobility hraje velkou roli změna komunikačního jazyka, ale i pracovních nebo studijních zvyklostí a životního stylu někdy i společenských hodnot a kulturních zvyklostí a především přináší potřebu a umění komunikace s novými lidmi za hranicemi naší „domácí reality“, teď a tady vydáni na pospas často nečekaným výzvám.

Mobilita je příležitost reálně zažít kontakt s odlišností v různé intenzitě a klade na nás nároky na orientaci, adaptaci a mnohé další sociální dovednosti a kompetence v průběhu mobility stejně jako nutí rozvíjet schopnost zpracovat novou zkušenost a umět s ní dovedně naložit po návratu domů. To má velký transformační a vývojový význam, podobně jako přechod z jednoho stupně vzdělávání na druhý, ze vzdělávacího systému do pracovního režimu nebo podobně jako odchod z původní rodiny k samostatnému bydlení.

Otevřít se světu je jedním ze způsobů, jak lépe poznat sám sebe, ujasnit si své postoje, hodnoty i ověřit či získat nové dovednosti a kompetence. Tím vším se zabývá i kariérové poradenství.

Díky volnému pohybu osob v rámci Evropské unie a programům jako je např. ERASMUS+ popularita studia, stáží, dobrovolnictví či práce v zahraničí každým rokem stoupá a samotná Evropská unie usiluje o to, aby se do roku 2030 podíl mladých lidí se zkušeností mobility dostal na 50% (aktuálně dosahuje v různých evropských zemích různého procenta, v Norsku např. zhruba okolo 20%).

Mobilita se však netýká jen mladých lidí a studentů, ale je otevřená v různých formách i lidem dospělým a stává se součástí celoživotního učení. To hraje velkou roli v našem životním i pracovním příběhu, a tak se tato zkušenost a hlavně reflexe takové zkušenosti stejně jako proces přípravy před takovou zkušeností mobility stává čím dál víc tématem kariérového poradenství.

-KB-

 

 

Ohlédnutí za Plzeňskými dvorky 2019

3.6.2019 - O čem letos byl náš dvorek? Zkusili jsme balancovat mezi minulostí a současností – pro milovníky historie a pamětníky, kteří se přišli podívat, jaké je to dnes, jsme připravili prezentaci s informacemi o minulosti našeho domu, o tom, kdo jej postavil a k jakému účelu, na co prostory využívali další majitelé. Ukázalo se, že Tylova 33 byla vždy místem setkávání – a co více, většinou ji lidé vyhledávali dobrovolně a rádi. No považte, byl tady třeba hostinec, chodilo se k nám na kuželky, šachy, tanec, na zájmové kroužky i na školení. Takže je to tradiční místo setkávání, sdílení, zábavy a seberozvoje.

Abychom připomněli ducha místa, připravili jsme pro hravé návštěvníky 2 stolky s šachovnicemi. A moc nás potěšilo, že nezůstaly opuštěné. Jeden návštěvník dokonce zavzpomínal, že na našem dvorečku probíhal mezinárodní simultánní šachový turnaj, kterého se účastnil. Tehdy tu prý byl i tehdejší šachový velmistr z Ruska! Dopolední návštěvníci se mohli potěšit poslechem heligonkáře, který hrál krásně skočné polky. Druhým hudebním zpestřením byl koncert začínající skupiny Old Space, která nám (i našim sousedům) v podvečerním slunci skoro hodinku a půl hrála známé rockové pecky a slavné songy. Dokonce svou produkcí přilákala další zvědavce, kteří šli jen tak kolem smiley.

A aby nepřišla zkrátka ani naše vlastní náplň (tj. kariérové poradenství) a my se také dozvěděli něco o našich hostech, připravili jsme si 2 anketky a lákali návštěvníky, aby nám na naše otázky odpověděli. První anketa se týkala povolání a skládala se ze čtyř otázek: 1) Čím jste chtěli být, když jste byli malí? 2) Čím jste se stali? 3) A jste s tím spokojení? 4) Kdo vás k tomu inspiroval? Tipnete si, jaké odpovědi se objevily nejčastěji?

 • Povolání dětských snů: 9x učitel/ka, 6x popelář. Jeden pán dokonce s preferencí na pravé stupátko. Proč? Protože ten se přece vozí, a zároveň může koukat na slečny na chodníku J. V těsném závěsu se objevovala zdravotnická povolání – lékař (1x gynekolog), doktor, sestřička. A další populární byly letušky (4x).
 • Realita? Přišlo k nám 6 úředníků/úřednic a také 6 knihovnic. Kdo by to byl řekl, že je to mezi dvorkaři tak rozšířené povolání? A jedna z nich dokonce v dětství knihovnicí chtěla být, takže se jí její přání splnilo. A dokonce je za to ráda J. Dále jsme zaznamenali 4 techniky, 4 manažery a kupodivu jen 3 učitelky.
 • A jak to vypadalo se spokojeností? Skvělá zpráva pro nás byla, že 35 lidí vyjádřilo ze své práce radost až nadšení. 14 lidí váhá nebo má nějaké výhrady (často se otazník objevoval u dětí) a jen 5 lidí nám napsalo, že ne.
 • Co mělo rozhodující vliv na jejich kariéru? 7x se rozhodovali pod vlivem rodiny (táta, máma, rodiče, děda) a pár lidí inspiroval kamarád nebo nějaký zážitek (třeba den otevřených dveří, 7 divů světa). 5x to byl tzv. osud, běh života, náhoda, nebo se to prostě tak nějak stalo, ale také se vyskytovaly různé jiné důvody (neúspěšné přijímačky, peníze, trh práce, vidina prázdnin), a jeden návštěvník se přiznal k lenosti smiley.

Každopádně máme radost, že ačkoli se dětský sen splnil jen 6 lidem (voják, doktorka, učitelka, knihovnice, 2x důchodce), tak většina je jednoznačně se svou prací spokojená a dělá ji ráda. A nesmíme zapomenout ani na několik mláďat (děti, studenti), kde se teprve uvidí…

   A o čem byla druhá anketa? Ptali jsme se na to, proč lidé chodí na Dvorky. Jaké se sešly odpovědi, se můžete podívat sami – na fotkách. Aspoň to budete mít s autentickým rukopisem smiley.

   Ve fotkách na našem Facebooku (InfoKariera.Plzen) najdete i všechny ostatní odpovědi z ankety k povolání.

   Všem návštěvníkům děkujeme, moc děkujeme také organizátorům Dvorků z Nadace 700 let Města Plzně a těšíme se, že za rok se třeba na Dvorcích zase potkáme!  -PCh-

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Májové setkání Klubu kariérových poradců

13. 5. 2019 – Květen je měsíc lásky a jeho první den slavíme také jako svátek práce. Můj oblíbený spisovatel Chalíl Džibrán kdysi napsal, že práce je projevená láska. Uspořádat tedy setkání Klubu kariérových poradců v květnu se ukázalo být ideálním načasováním. Opět jsme se setkali v neformální duchu nad tím, co nás zajímá, co je pro naši poradenskou práci důležité a čemu je třeba věnovat pozornost. A nad jakými tématy jsme se sešli tentokrát?

Společným jmenovatelem setkání, které se uskutečnilo 9. 5. v prostorách Info Kariéry, bylo téma Pozice kariérového poradce v pedagogickém sboru a vnímání kariérového poradenství napříč předměty. Po krátkém úvodu s novinkami ze strany Info Kariéry se k nám přes Skype připojil Petr Chaluš z centra Euroguidance, který se s námi podělil o hlavní výstupy z česko-srbského semináře na téma Kariérové poradenství ve škole jako týmová práce, které se konalo v polovině dubna v Bělehradě. Dozvěděli jsme se, že ačkoliv v zásadních věcech se tato problematika v obou zemích nijak neliší, v Srbsku vznikla v průběhu posledních 3 let Národní strategie kariérového vzdělávání. Ta funguje jako strukturovaný systém doporučený pro školy, který má institucionální oporu a je více zaměřený i na spolupráci v rámci školního týmu (nebo chcete-li sborovny). Na toto téma navázal svým příspěvkem Petr Kravec, který v současnosti pracuje jako zástupce ředitele Gymnázia v Rokycanech. Ve své prezentaci ukázal výmluvný příklad dobré praxe ze svého předchozího působení na SOŠ stavební, kde vedení iniciovalo velmi úspěšný program osobnostně-sociální výchovy, který měl těžiště v pedagogickém sboru. Má-li být kariérové poradenství ve škole smysluplnou a respektovanou službou, která významným způsobem promlouvá do procesu přípravy budoucích tvůrců trhu práce, pak je nezbytné vnímat ho šířeji jako kariérové učení se všemi důsledky, které z toho plynou. Příklad stavební průmyslovky v Plzni jasně ukazuje, že i ve stávajícím systému, který v této oblasti mnohé umožňuje (ale např. ve srovnání s inkluzí nenařizuje), lze vytvořit efektivní systém spolupráce založený na důvěře a kvalitní oboustranné komunikaci.

Závěr setkání patřil tématu probíhajících revizí stávajícího RVP Člověk a svět práce. Toto téma doprovází mnohé otázky včetně oprávněných obav, zda nepůjde opět o další úpravy již upraveného, které dostatečně nereflektují školní realitu a pouze zvýší zátěž pedagogických pracovníků. Lukáš Vlček (KCVJŠ), který je součástí jedné z revizních skupin, ukázal, jakým směrem se proces ubírá a že téma podnikavosti nepředstavuje pro učitele potřebu znalosti podnikatelského prostředí, nýbrž kompetence k rozvíjení přenositelných znalostí a dovedností. Původní anglický pojem enterprise, na němž strategie EntreComp staví, totiž není o byznysu, ale o schopnostech tvořit vlastní kariérní cestu způsobem, který přináší smysluplné hodnoty svému nositeli i společnosti, jíž je součástí. S takovým májovým mementem jsme se také rozloučili a těšíme se na další klubové setkání v listopadu 2019. -JB-

 
 
Finské vzdělávací inspirace

29.4.2019 - Severské školství se u nás často bere jako vzor, který je nutné následovat, aby se ekonomika montoven změnila v ekonomiku znalostní s vyšší přidanou hodnotou. Rád jsem tedy využil příležitost dozvědět se více o finském základním školství od Gabriely Klečkové a Milana Podpery, kteří absolvovali studijní cestu do regionu Tuusula v lednu tohoto roku.

Z mého úhlu pohledu bylo nejzajímavější shrnutí Gabriely Klečkové, které bych parafrázoval asi tak, že pokud chceme zmodernizovat výuku a vyučování v této zemi, není třeba do Finska jezdit. Nemají tam totiž oproti běžným českým školám nic, co by tady nebylo, nebo nemohlo být.

Kdo chce, může hlavní rozdíl vidět v penězích, které do školství plynou, nicméně finští učitelé nemají nijak závratný plat. Prestiž učitelů se ve Finsku odvíjí od jiných věcí. Kompetence a dovednosti, které mají u žáků a studentů rozvíjet, totiž musejí sami učitelé mít a neméně intenzivně rozvíjet u sebe, protože jejich práce je o vzájemné každodenní spolupráci, komunikaci a kolegiální podpoře a zodpovědnosti. Samotná zodpovědnost ale není vynucována kontrolou, dohledem a administrativním vykazováním nebo deadliny. A protože podobně jako učitelé musí spolupracovat i ředitelé škol – v rámci regionu třeba společně připravují rozpočet škol – dospělí lidé ve finských školách působí klidným, uvolněným dojmem. Žádní stresovaní učitelé, kteří nestíhají probrat látku, vyplnit a odevzdat hodnocení, posudky, výkazy. Systém jim důvěřuje, že svojí prací naplňují předepsané principy a hodnoty, což není potřeba systematicky (a byrokraticky) sledovat a vyhodnocovat, protože když něco učiteli nejde, má vždy okolo sebe kolegy, kteří mu pomohou.  -MP-

 
 
Stáž Accademia v Info Kariéře

16.4.2019 - V druhém dubnovém týdnu proběhla v Info Kariéře první vícedenní mezinárodní návštěva.

Již od devadesátých let se v Evropě sdružují lidé, zabývající se kariérovým poradenstvím, v síti Accademia. Prostřednictvím této sítě a finančním podpoře programu Erasmus plus nás tak navštívili kolegové z Estonska a Německa. Ačkoliv vzdělávací systém i nabídka služeb kariérového poradenství je v těchto zemích odlišná, bylo velice zajímavé, kolik společných témat jsme nacházeli - ať už v informování a osvětě o tom, co je kariérové poradenství, o jeho dostupnosti pro celou populaci nebo propojování institucí a jednotlivců či způsobů práce s nimi.

Kromě rozboru aktivit Info Kariéry směrem ke školám, učitelům, studentům, rodičům, firmám i široké veřejnosti jsme společně s naší mezinárodní skupinkou navštívili Západočeskou univerzitu v Plzni, Úřad práce v Plzni a došlo i na výlet do Blovic, kde jsme s žáky místního gymnázia společně ve workshopu pracovali na tématech proč a za čím by studenti sami v budoucnu chtěli vycestovat.

Poslední den věnovaný evaluaci studijní návštěvy nás přijel podpořit Petr Chaluš z Euroguidance a Martina Milotová z Centra vzdělávání všem, abychom společně hledali cesty a způsoby další spolupráce. Mezinárodní návštěva pro nás byla velice inspirující a dala nám další impulz pracovat a spolupracovat na rozvoji kariérového poradenství v našem regionu. Děkujeme rovněž za vřelé přijetí ve všech navštívených institucích.  -MP-

 

Národní cena kariérového poradenství 2019

8.4.2019 - Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance vyhlašuje 11. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství!

Výzva k přihlášení se týká jak organizací (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), tak jednotlivců (výchovní a kariéroví poradci, poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další).

V této akci jde snad víc než kde jinde o to se zúčastnit, výhra není až tak důležitá. Přihlášení svého příspěvku do ceny znamená, že se při jejím vyhlašování setkáte s ostatními přihlášenými, máte možnost se prezentovat (nejen na místě, ale i ve sborníku, který každý rok shrnuje všechny přihlášené příspěvky), ale hlavně načerpáte velmi mnoho inspirace od ostatních. Můžete si být jisti, že potkáte a uslyšíte mnoho zajímavých příkladů kariérového poradenství v Česku a navážete nové kontakty.

Euroguidance vytvořilo i návodnou publikaci, jak mohou příspěvky vypadat a jak se přihlásit. Je ke stažení zde http://www.euroguidance.cz/publikace.html

-BK-

 

 

Noc vzdělávání

2.4.2019 - V pěti městech uspořádali studenti pedagogických fakult, kteří jsou organizovaní v neziskové studentské iniciativě Otevřeno, akci s názvem Noc vzdělávání. Jejím cílem je rozšířovat obzory a udělat první krok k novým vizím pro lepší vzdělávání učitelů. Program je určený nejen studentům pedagogické fakulty, ale také studentům středních škol, kteří chtějí směřovat ke studiu pedagogiky, lektorům, učitelům i rodičům. Každému, kdo má zájem rozvíjet své schopnosti a obohatit své znalosti.

Na letošní ročník jsme byli pozváni i my, protože kurz Škola bez poražených, který nabízíme, velmi dobře zapadá do toho, o co studentům jde - https://otevreno.org/nase-vize/. Jednou z myšlenek budoucích pedagogů z Otevřeno je, že učitelé potřebují hlubší a praktičtější přípravu, více směřující ke smysluplnému učení. Další z jejich idejí je také "citlivý přístup - obrátit pozornost na člověka a jeho prožívání - přistupovat k druhým tak, abychom vzájemným respektem, empatií a efektivní komunikací utvářeli zdravé normy a sebevědomí, kladné vztahy a sociální klima." To přesně Škola bez poražených nabízí - velmi praktické dovednosti efektivní komunikace, díky kterým učitelé mohou navazovat a prohlubovat vztahy s žáky. http://www.skolabezporazenych.cz/

Ačkoliv byla účast na plzeňské Noci vzdělávání oproti loňskému roku větší, odhadem tak 50-60 lidí, přece jen si kladu otázku, kde bylo zbývajících 1790 studentů pedagogické fakulty...?  -BK-

 
 
Veletrh pracovních příležitostí ZČU - jaký byl

28.3.2019 - Včera jsme se opět účastnili Veletrhu pracovních příležitostí na Západočeské univerzitě. Již po čtvté jsme psali úvodní článek do veletržního průvodce a opět jsme na místě konzultovali životopisy. V čem to bylo letos jiné? Co jsme zaznamenali za změny? Co jsme si z toho odnesli?

Překvapila nás výrazně nižší účast studentů než na předchozích ročnících (2016, 2017, 2018), jichž jsme se jako Info Kariéra zúčastnili. To potvrzovali i jiné organizace a firmy, které na veletrhu měly stánek. Na druhou stranu není se co divit, firmy mají nouzi o kvalitní zaměstnance a řada z nich spolupracuje se studenty z technických fakult už od třetích ročníků.  -BK-

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu